Ma: 2021.02.23.
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info


 
Vissza a főoldalra
2,5 milliárd forint áfát csalt el az őrző-védő céghálózatot működtető bűnszervezet
Privatkopo.hu 2020.12.18. 5:31:00

Bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miat­ti nyo­mo­zás­ban az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ták a veze­tés­sel és a szin­tek irá­nyí­tá­sá­val gya­nú­sí­tott három fér­fit és két nőt - köztük egy, a vagyonvédelmi piacon jól ismert vállalkozót.A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi veze­té­sé­vel 2016-ban lét­re­jött egy bűn­szer­ve­zet, amely­ben sze­mély­- és vagyonbiz­ton­sá­gi (őrző-védő) tevé­keny­sé­get foly­ta­tó cégek adó­el­ke­rü­lé­sé­re több szin­tű cég­há­lót és szám­lá­zá­si lán­cot épí­tet­tek ki. Ennek segít­sé­gé­vel az érin­tet­tek - cégen­ként - 5-től 873 mil­lió forin­tig ter­je­dő, össze­sen több mint 2,5 mil­li­árd vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben fel­szá­mol­ták a szer­ve­zett elkö­ve­tést és több tucat sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a veze­tés­sel és a szin­tek irá­nyí­tá­sá­val gya­nú­sí­tott három férfi és két nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az ügyé­szi állás­pont sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén csa­lár­dul befo­lyá­sol­hat­nák a bizo­nyí­tást és lehe­tő­sé­gük lenne újabb, hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt elkö­vet­ni.

Az indít­vány alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírái az öt sze­mélyt letar­tóz­tat­ták, és a bűn­szer­ve­zet veze­té­sé­vel gya­nú­sí­tott védő­je által fel­aján­lott 5 mil­lió forin­tos óva­dé­kot eluta­sí­tot­ták.

A vég­zé­sek nem vég­le­ge­sek. A dön­té­sek ellen a gya­nú­sí­tot­tak és a védő­ik fel­leb­bez­tek.

(Fotó: illusztráció)

További friss információk
Korrupt bírókat, ügyészeket és rendőröket ránthat magával a Pini-ügybe belebukott befolyásos ügyvéd
Milliárdos árbevétel mellett sem akart áfát fizetni
Elfogták a román edénykészletes csalót
500 millió forintos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
Luxusból a rácsok mögé
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat