Ma: 2021.01.11. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
Másodfokon súlyosabb büntetést kapott az idős nőt kifosztó bűnöző
Privatkopo.hu 2020.12.03. 16:09:00

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2018 augusz­tu­sá­ban emelt vádat egy külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki 2017 novem­be­re és 2018 már­ci­u­sa között több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el Nóg­rád megyé­ben, amely ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság által kisza­bott bün­te­tést a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta.A vádlott 2017 novem­be­ré­ben, Sal­gó­tar­ján­ban, a posta bejá­ra­tá­nál leszó­lí­tott egy járó­ke­lőt és meg­vé­tel­re aján­lot­ta fel neki a cso­mag­ban érke­zett, de a pos­tán még ki nem vál­tott cipő­jét jutá­nyos áron, 5000 forintért. A sér­tett átadott a vád­lott­nak 10 000 forintot a cso­mag kivál­tá­sá­ra, aki azon­ban a cso­ma­got nem vette fel, hanem sor­szám­hú­zás után, tele­fon­hí­vást szín­lel­ve, elment a hely­szín­ről. A sér­tett és a csaló néhány hét múlva vélet­le­nül talál­koz­tak, a sér­tett szá­mon kérte az őt átve­rő fér­fit, aki ennek hatá­sá­ra a koráb­ban kapott pénzt önként vissza­té­rí­tet­te.

2018 már­ci­u­sá­ban az egyik helyi bolt előtt egy idős, korá­nál fogva moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nő meg­kér­te a vádlottat arra, hogy segít­sen neki a nehéz bevá­sár­ló­szaty­ro­kat az ott­ho­na előt­ti lép­cső­so­ron fel­vin­ni. A férfi az idős asszonyt a lép­cső­há­zi lift­hez kísér­te, a lift­be belé­pő sér­tett­nek a szaty­ro­kat átad­ta, majd - mielőtt a lift­aj­tó becsu­kó­dott volna - egy gyors moz­du­lat­tal kira­gad­ta a sér­tett zse­bé­ből annak pénz­tár­cá­ját és elro­hant vele.

Mind­össze négy nap­pal később a férfi a nagy­báty­ja laká­sá­nak bejá­ra­ti ajta­ját fel­fe­szí­tet­te és onnan eltu­laj­do­ní­tot­ta roko­na mobil­te­le­fon­ját és kar­órá­ját is, mint­egy 75 000 forint érték­ben.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat csa­lás vét­sé­gé­ben, lopás bűn­tet­té­ben és kifosz­tás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt 4 év és 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 91 500 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te. A bíró­ság az eljá­rás során fel­me­rült 165 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­te, továb­bá a koráb­bi bün­te­té­sé­ből enge­dé­lye­zett  fel­té­te­les sza­bad­sá­got is meg­szün­tet­te és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás végett, míg a vád­lott és a védő első­sor­ban fel­men­tés érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak tar­tot­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az első­fo­kú bíró­ság által hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ke nem alkal­mas arra, hogy a vád­lot­tat újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től vissza­tart­sa, ezért a férfi bör­tön­bün­te­té­sé­nek tar­ta­mát 5 év és 6 hónap­ra, míg a köz­ügyek­től eltil­tást 6 évre súlyo­sí­tot­ta.

Mivel a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tel­jes tar­ta­mát bör­tön­ben kell letöl­te­nie.

Az íté­let jog­erős.

További friss információk
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A Fővárosi Tulajdonosi Bizottság megkerülésével Fidesz-közeli céggel szerződött a fővárosi állatkert - azóta megbukott - ellenzékinek hitt vezetője
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Több embert kizsákmányolt, vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat