Ma: 2021.02.27. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Vádemelés az időseket megkárosító férfival szemben
Privatkopo.hu 2021.01.18. 9:12:00

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a két­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te és a két­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal fér­fi­val szem­ben, aki az idős sér­tet­tek előtt magát a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat mun­ka­tár­sá­nak, illet­ve banki alkal­ma­zott­nak adta ki, majd őket meg­ká­ro­sí­tot­ta.A vád­irat sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 24-én a 81 éves tata­bá­nyai sér­tett nőt a laká­sán keres­te fel, neki álné­ven és a Csa­lád­se­gí­tő Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­ként mutat­ko­zott be. A férfi a sér­tett­nek fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét a köz­üze­mi tar­to­zá­sa ren­de­zé­sé­hez. A sér­tett ezért előbb 103 ezer forin­tot, majd továb­bi két alka­lom­mal egy­aránt 133 ezer forin­tot adott át a fér­fi­nak, aki azon­ban ígé­re­te elle­né­re nem fizet­te ki a pénz­ből a köz­üze­mi tar­to­zá­so­kat, az nem is állt a szán­dé­ká­ban. A csa­lás­sal oko­zott kár: 369 ezer forint.

A férfi 2020. decem­ber 4-én ismét meg­je­lent a sér­tett nő laká­sán, vele csek­ke­ket keres­te­tett,  eköz­ben a sér­tett óvat­lan­sá­gát kihasz­nál­va a kony­ha­szek­rény­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját a benne talál­ha­tó 9500 forint kész­pénz­zel együtt.

Az elkö­ve­tő 2020. októ­ber 1-jén a 76 éves sér­tett nőt a tata­bá­nyai laká­sán fel­ke­res­te, neki álné­ven és banki alkal­ma­zott­ként mutat­ko­zott be. A férfi tudo­mást szer­zett arról, hogy a nő a bank­kár­tyá­ját és pénz­tár­cá­ját elvesz­tet­te. Az elkö­ve­tő 300 ezer forin­tot kért és kapott a sér­tet­től, aki­nek azt ígér­te, hogy a bank ennek két­sze­re­sét fogja neki vissza­fi­zet­ni.

A férfi 2020. októ­ber 2-án ismét fel­ke­res­te a laká­sán a nőt, aki­nek a figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, a kony­há­ból ello­pott egy darab, 23 700 forint érté­kű 14 kará­tos, zöld köves arany­gyű­rűt és egy darab, 38 300 forint érté­kű 14 kará­tos kék köves arany­gyű­rűt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje, vala­mint kötelezze arra, hogy a két sér­tett kárát az elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény mér­té­ké­ig térít­se meg.

(Fotó: illusztráció)

További friss információk
Adóhatósági és bankfelügyeleti „segítség” ígéretével akarták becsapni egy cég képviselőit - pénzátvételkor kattant a bilincs
Csalni akartak a csillagászati munkabérrel: üzemi balesetre hivatkozva 560 millió forint táppénzt igényeltek
„Unokázós” csalót keresnek a dorogi rendőrök
Korrupt bírókat, ügyészeket és rendőröket ránthat magával a Pini-ügybe belebukott befolyásos ügyvéd
Milliárdos árbevétel mellett sem akart áfát fizetni
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat