Ma: 2021.01.17.
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info


 
Vissza a főoldalra
Rendszeresen bántalmazta édesanyját - vádat emelt a járási ügyészség
Privatkopo.hu 2020.11.30. 12:42:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idős, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott édes­any­já­nak oko­zott sérü­lé­se­ket.A vád­lott egy sze­ge­di lakás­ban élt édes­any­já­val és iker­test­vé­ré­vel együtt. A vád­lott nem volt haj­lan­dó dol­goz­ni, napi rend­sze­res­ség­gel ita­lo­zott és édes­any­ja nyug­dí­já­ból tar­tat­ta el magát.

A férfi 2016 szep­tem­be­ré­től ittas álla­pot­ban, havon­ta leg­alább egy alka­lom­mal bán­tal­maz­ta édes­any­ját, úgy, hogy lök­dös­te, rán­gat­ta, kar­ját és csuk­ló­ját meg­szo­rí­tot­ta, vala­mint az ajtó­fél­fá­nak lökte. A sér­tett­nek ezen bán­tal­ma­zá­sok során 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott 2020. feb­ru­ár 3-án, az esti órák­ban ismé­tel­ten ittas álla­pot­ban bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, őt a mell­ka­sá­nál nagy erő­vel meg­lök­te. A lökés követ­kez­té­ben az édes­any­ja elesett, és - a fejét bever­ve - 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A fenti idő­szak­ban a vád­lott túl azon, hogy bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, folya­ma­to­san kötöz­kö­dött vele és kia­bált, trá­gár és becsü­let­sér­tő sza­va­kat hasz­nált vele vala­mint az iker­test­vé­ré­vel szem­ben is. Elő­for­dult, hogy amennyi­ben az édes­any­ja nem azt főzte ebéd­re, amit sze­re­tett volna, akkor az ételt a lefo­lyó­ba dobta, vala­mint az édes­any­ja ágyá­ba öntöt­te. A vád­lott mások előtt is meg­alá­zó­an bánt az édes­any­já­val és iker­test­vé­ré­vel, mind­azon túl­me­nő­en, hogy meg­fe­nye­get­te, hogy agyon­üti őket, becs­mér­lő kije­len­té­se­ket is hasz­nált velük szem­ben.

A vád­irat sze­rint fenti rend­sze­res maga­tar­tá­sá­val a vád­lott a sér­tet­te­ket folya­ma­to­san meg­alá­zó hely­zet­ben tar­tot­ta, embe­ri mél­tó­sá­gu­kat súlyo­san sértő, meg­alá­zó maga­tar­tást tanú­sí­tott velük szem­ben, vala­mint édes­any­ját több­ször, 8 napon belül gyó­gyu­ló módon bán­tal­maz­ta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben 2 rend­be­li kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.  

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság dönt.

További friss információk
Vádat emeltek a fideszes Boldog István ellen
Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják a fideszes Simonka Györgyöt
Cigarettacsempészésen érték az MSZP volt országgyűlési képviselőjét
Vádat emeltek Szegedi Csanád volt jobbikos EP-képviselő ellen költségvetési csalás miatt
Korrupció gyanúja miatt vettek őrizetbe egy vezető beosztású minisztériumi tisztségviselőt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat