Ma: 2021.01.11. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Letartóztatásban a 17 éves rabló
Privatkopo.hu 2021.01.07. 9:48:00

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 17 éves fiú­nak és fel­nőtt­ tár­sá­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint egy sal­gó­tar­já­ni lép­cső­ház­ban rabol­ták ki áldo­za­tu­kat.A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú­nak és fel­nőtt tár­sá­nak pénz­re volt szük­sé­ge, ezért 2020. decem­ber 29-én, dél­ körül, Sal­gó­tar­ján egyik utcá­ján egy éppen arra járó fér­fit azzal az ürüggyel szó­lí­tot­tak meg, hogy vásá­rol­ja meg a náluk lévő masz­ko­kat és ener­gia­ita­lo­kat.

A sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta, majd közöl­te, hogy egyéb­ként sincs nála pénz, és ennek iga­zo­lá­sa­képp némi apró­pénzt vett elő a zse­bé­ből. Ezután a sér­tett meg­pró­bál­ta lehagy­ni a két gya­nú­sí­tot­tat, egy tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ba mene­kült, ám a táma­dói utol­ér­ték őt. A sér­tet­tel a fel­nőtt­ elkö­ve­tő kia­bál­ni kez­dett, sarok­ba szo­rí­tot­ta őt, majd ököl­lel arcon ütöt­te és elvet­te tőle a nála lévő apró­pénzt. Eköz­ben a fia­tal­ko­rú a sér­tett hóna alatt lévő kis­tás­kát is elra­gad­ta, majd tár­sá­val együtt elsza­lad­tak.

A tás­ká­ban 41 000 forint kész­pénz, a sér­tett okmá­nyai, bank­kár­tyá­ja, medá­lok és egyéb okira­tok vol­tak, ám a gya­nú­sí­tot­tak csak a pénzt, a bank­kár­tyát és az érmé­ket tar­tot­ták meg, míg a tás­kát - annak egyéb tar­tal­má­val együtt - egy távo­lab­bi füves terü­le­ten elrej­tet­ték. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rab­lás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés bűn­tet­te róha­tó, ezért az ügyész­ség a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több eljá­rás alatt is álló gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A bíró­ság a - gyer­mek­ott­hon­ból folya­ma­to­san szö­kés­ben lévő -  fia­tal­ko­rú ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, míg a fel­nőtt­ko­rú gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el.

A vég­zés nem vég­le­ges, ugyan­is a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott és védő­je eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, míg az ügyész a fel­nőtt­ko­rú letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést.

További friss információk
Droglabort számoltak fel a BRFK Felderítő Főosztály nyomozói
Megölte élettársa lányát a 86 éves férfi
Áldozata három kisgyereke szeme láttára követett el szexuális erőszakot a nyílt utcán egy 17 éves „navajonki”
Vizsgálatot kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Privatkopo.hu cikke kapcsán az elégetett nagyvállalkozó vagyonának felügyeletével megbízott hivatásos gondnok tevékenységével összefüggésben
Több csontját is eltörte élettársa másfél éves kisfiának egy Somogy megyei féreg
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat