Ma: 2021.03.07.
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info


 
Vissza a főoldalra
Letartóztatásban maradhat a kiskorú sérelmére szexuális erőszakot elkövető patkány
Privatkopo.hu 2021.01.22. 10:47:00

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol.A Somogy megyei kis­vá­ros­ban élő férfi 2019 őszén, egy alka­lom­mal sze­xu­á­li­san köze­le­dett egyik gyer­me­ke náluk ven­dé­ges­ke­dő 10 éves osz­tály­tár­sá­hoz, majd néhány hét­tel később a vád­lott gyer­me­ke­it ismé­tel­ten meg­lá­to­ga­tó, a szo­bá­ban rövid időre egye­dül mara­dó sér­tet­tel szem­ben  foly­tat­ta a sze­xu­á­lis cse­lek­ményt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te és hatal­mi befo­lyá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­ha­tó­ság egy­ide­jű­leg indít­vá­nyoz­ta a ter­helt­tel szem­ben koráb­ban elren­delt letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát.

Az ügy­ben első ­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott fel­leb­be­zett.

A  Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról ren­del­ke­ző tör­vény­szé­ki vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­lé­ből vár­ha­tó súlyos bün­te­tés okán tar­ta­ni lehet a vád­lott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Ezért vele szem­ben a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi alkal­ma­zá­sa indo­kolt.

A fel­leb­be­zést a Pécsi Íté­lő­táb­la bírál­ja el.

További friss információk
Meggyilkoltak egy idős házaspárt Kislángon
HÉV megállóban várakozó nő válláról rángatta le a táskáját, rablás miatt kezdeményezték a letartóztatását
Késsel próbálta „kezelni” a közlekedési konfliktus okozta nézeteltérést egy teherautó-sofőr
Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az élettársát agyonverő hajléktalant
Családon belüli erőszak miatt vettek bűnügyi őrizetbe egy kaposvári férfit
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat