Ma: 2021.03.02.
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info


 
Vissza a főoldalra
Hónapokon át fajtalankodott élettársa 3 éves kislányával egy székesfehérvári feleslegesen született
Privatkopo.hu 2021.01.21. 20:35:00

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint élet­tár­sa 3 éves gyer­me­ké­vel 2020 augusz­tu­sa és novem­be­re között, szé­kes­fe­hér­vá­ri laká­suk­ban több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett.A büntetőeljárás ada­tai sze­rint a gyer­mek­jó­lé­ti köz­pont fel­je­len­té­se alap­ján azért indult nyo­mo­zás, mert az alap­el­lá­tás kere­tén belü­li gyer­mek­jó­lé­ti gon­dos­ko­dás során a kis­ko­rú sér­tet­ten több ízben tapasz­tal­tak orvo­si lát­le­let­tel is doku­men­tált sérü­lé­se­ket. A gyám­hi­va­tal a gyer­me­ket a csa­lád­ból kiemel­te és ide­ig­le­nes hatállyal neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el.

Az elkö­ve­tett cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és súlyos tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, amely 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén élet­tár­sá­nak a befo­lyá­so­lá­sá­val a bün­te­tő­el­já­rás ered­mé­nyes lefoly­ta­tá­sát veszé­lyez­tet­né.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zett.

További friss információk
Másfél évig zaklatott egy nőt a szerelmes férfi - még nyomkövetőt is szerelt az autójára
Dohányboltban rabolt, majd a központi segélyhívón adta fel magát
Fordítóprogramot használtak a rablógyilkosság kísérletének kiterveléséhez
Távoltartás hatálya alatt a felesége életére tört
Idős hölgyet rabolt ki egy 21 éves „navajonki”
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat