Ma: 2021.01.12. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Gazdasági bűnügyek
Okmányirodai ügyintéző megvesztegetése útján juttattak unión kívüli személyeket magyar útlevélhez
Privatkopo.hu 2021.01.12. 9:04:00

A bűn­szö­vet­ség 76 kül­föl­dit jut­ta­tott magyar útle­vél­hez, hamis ada­tok­kal. A Fővá­ro­si Főügyész­ség nyolc sze­méllyel szem­ben emelt vádat.Egy 36 éves férfi 2015-ben meg­ál­la­po­dott az Euró­pai Unión kívü­li, kül­föl­di sze­mé­lyek­kel, hogy pén­zért segít nekik az Unió és az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen bejut­ni. Ennek érde­ké­ben tár­sa­i­val meg­szer­vez­te, hogy 76 kül­föl­di olyan útle­vél­hez jus­son,  amely az ő fény­ké­pü­ket és ujj­le­nyo­ma­tu­kat, azon­ban uniós pol­gá­rok, hono­sí­tott magyar állam­pol­gá­rok ada­ta­it tar­tal­maz­ta.

Az elkö­ve­tés­be bevon­tak két, fővá­ro­si okmány­iro­dai ügy­in­té­zőt is, akik közül az egyi­ket vesz­te­ge­té­si össze­gek­kel kor­rum­pál­tak, így jut­tat­va hami­sí­tott útle­ve­lek­hez az ukrán, orosz, belarusz és albán honos­sá­gú ,,ügy­fél­kö­rü­ket”.

A jelen­tős biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot jelen­tő cse­lek­mény­sort a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat derí­tet­te fel és a szervezet fel­je­len­té­se alap­ján indult nyo­mo­zás­ban a Buda­pes­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság fel­szá­mol­ta a bűn­szö­vet­sé­get.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az egyik okmány­iro­dai ügy­in­té­ző ellen - 49 rend­be­li - hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, továb­bá elle­ne és a másik ügy­in­té­ző ellen hiva­ta­los sze­mély­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te és bűn­szö­vet­ség­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A bűn­szö­vet­ség tag­jai ellen - cse­lek­vő­sé­gük­höz iga­zod­va - ember­csem­pé­szés, vesz­te­ge­tés és közokirat-hamisítás, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa a vád tár­gya.

Az ügyész­ség hat vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő bör­tönt és pénz­bün­te­tést együt­te­sen, egy ukrán ,,ügy­fél­lel” szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, egy admi­niszt­ra­tív ügy­in­té­zés­ben hamis meg­ha­tal­ma­zá­sok­kal segí­tő nővel szem­ben pedig pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz. Emel­lett az okmány­iro­dai ügy­in­té­zők­kel kap­cso­lat­ban az ügyész­ség fog­lal­ko­zás­tól - vég­le­ges - eltil­tás­ra is indít­ványt tett.

A meg­vesz­te­ge­tés­sel vádolt okmány­iro­dai ügy­in­té­zőt a tör­vény - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján - öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

További friss információk
Okmányirodai ügyintéző megvesztegetése útján juttattak unión kívüli személyeket magyar útlevélhez
Ingyen tankolással vesztegették meg a NAV egyik volt igazgatóhelyettesét
Jogerősen hét év fegyházra ítélték a budapesti éjszaka bukott császárát, Vizoviczki Lászlót
„K. Diánának” sem kell aggódnia a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt - „unokázós” csalás miatt őrizetbe vették
Letartóztatás helyett házi őrizetbe helyezték Bige Lászlót
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat