Ma: 2021.01.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Erőszakos bűnügyek
Rendőrökre támadtak „egy szabolcsi család tagjai” - néhány napon belül másodszor
Privatkopo.hu 2020.12.12. 12:21:00

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelte el egy házaspár őrizetét - olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleményében, amelyet szemérmesen csak „Egy szabolcsi család tagjai pár napon belül másodszorra támadtak a rendőrökre” címmel adtak ki.2020. decem­ber 4-én, este a rend­őr­ség kuta­tást tar­tott egy sza­bol­csi ingat­lan­ban, amely intéz­ke­dés köz­ben az éppen haza­ér­ke­ző csa­lád­apa szá­mon kérte a rend­őrö­ket, hogy milyen jogon tar­tóz­kod­nak ott, illet­ve kifo­gá­sol­ta az egyik rend­őr jelen­lé­tét, aki több nyo­mo­zást foly­ta­tott már vele szem­ben.

A csa­lád meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, hogy a kuta­tást a ház­ban is foly­tas­sák, eköz­ben a nagy­ma­ma rátá­madt a rend­őrök­re. A több­szö­rö­sen - hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt is - bün­te­tett nő az egyik rend­őrt meg­lök­te, majd ököl­lel meg is ütöt­te, míg egy másik hiva­ta­los sze­mélyt arcon köpött.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a bíró­ság a letar­tóz­ta­tást az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elren­del­te.

A gya­nú­sí­tott férje ellen azért indult eljá­rás, mert szin­tén rátá­madt a rend­őrök­re. 2020. decem­ber 8-án, a csa­lád lakó­he­lyén azért jelent meg négy rend­őr, hogy a nő ellen folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben a hoz­zá­tar­to­zói részé­re tanú­idé­zé­se­ket kéz­be­sít­se­nek.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi az ingat­lan udva­rán már a rend­őri intéz­ke­dés kez­de­te­kor indu­la­to­san kia­bál­ni kez­dett és kér­dő­re vonta a rend­őrö­ket a fele­sé­ge ellen indult bün­te­tő­el­já­rás miatt. A férfi ordít­va közöl­te, hogy fegy­vert fog sze­rez­ni, és a fele­sé­ge ellen eljá­ró rend­őrt le fogja lőni, kés­sel össze fogja szur­kál­ni, akkor is, ha emi­att 15-20 évre bör­tön­be kerül. Ezután a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt hado­nász­va, keze­it több­ször ököl­be szo­rít­va azzal fenye­get­te meg, hogy vele szem­ben is hason­ló­an fog eljár­ni.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a fér­fit őri­ze­tét és a mai napon bíró­ság elé állít­ja a Nyír­egy­há­zai Járás­bí­ró­sá­gon.

További friss információk
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
Csontozókéssel támadt volt párjára
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Tankolás közben akart kirabolni egy férfit
Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat