Ma: 2021.01.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Erőszakos bűnügyek
Megütötte és leköpte a testnevelő tanárt
Privatkopo.hu 2020.12.14. 7:57:00

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két napon belül - gyor­sí­tott eljá­rás­ban - bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 32 éves csá­nyi fér­fit, aki fia test­ne­ve­lő taná­rát arcon ütöt­te, majd le is köpte.A gyer­mek 2020. decem­ber 8-án egy isko­lai játék során egy tár­sá­val együtt a sza­bá­lyok be nem tar­tá­sa miatt a kiál­lí­tás sor­sá­ra jutott. A fiú - az őt ért sére­lem miatt - az apjá­nak még aznap azt állí­tot­ta, hogy a peda­gó­gus pofon vágta. A tör­tén­te­ket a fel­nőt­tek azon­nal meg­be­szél­ték, amely úgy tűnt, hogy ered­mény­re is veze­tett.

A fia­tal azon­ban tovább­ra is ragasz­ko­dott az által kita­lált valót­lan tör­té­net­hez, így más­nap az apa újra meg­je­lent az isko­lá­nál, hogy szá­mon kérje a test­ne­ve­lőt az előző napi ese­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban. Ekkor már az isko­la igaz­ga­tó­ja nyug­tat­ta meg az apát, hogy kivizs­gál­ja az ese­tet, amely­re azon­nal sor is került. Ennek ered­mé­nye­ként meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a fiú nem mon­dott iga­zat a szü­lő­nek a bán­tal­ma­zás­sal kap­cso­lat­ban. Az apát ez sem nyug­tat­ta meg, így az intéz­mény­ve­ze­tő a prob­lé­ma vég­ele­ges lezá­rá­sa érde­ké­ben egy tan­te­rem­ben leül­tet­te a fele­ket, amely során a vád­lott fia elis­mer­te koráb­bi állí­tá­sai valót­lan­sá­gát.

Az addig is ide­ges férfi fia kije­len­té­sé­vel már nem törőd­ve egyre inge­rül­tebb lett, majd magá­ból kikel­ve ordí­ta­ni kez­dett a test­ne­ve­lő tanár­ral, akit ezt köve­tő­en pofon vágott. A tör­té­né­sek­nek az igaz­ga­tó köz­be­lé­pé­se vetett véget, azon­ban a dühön­gő apa a terem­ből kife­lé menet még egy alka­lom­mal le is köpte a sér­tet­tet, majd távo­zott az okta­tá­si intéz­mény­ből.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tat - a tár­sa­da­lom­ra külö­nö­sen veszé­lyes, az utób­bi idő­ben elsza­po­ro­dott cse­lek­mé­nye miatt - őri­zet­be véte­le mel­lett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Hat­va­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit 1 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra pedig elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.

Az íté­let jog­erős.

További friss információk
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
Csontozókéssel támadt volt párjára
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Tankolás közben akart kirabolni egy férfit
Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat