Ma: 2021.01.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Erőszakos bűnügyek
Csontozókéssel támadt volt párjára
Privatkopo.hu 2021.01.07. 9:52:00

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az újra­kez­dés szán­dé­ká­val meg­je­lent az akkor már másik fér­fi­val együtt élő volt pár­já­nál és miu­tán a nő vissza­uta­sí­tot­ta, egy cson­to­zó­kés­sel mell­ka­son és com­bon szúr­ta.A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi - az ügy vád­lott­ja - néhány éve ismer­te meg a nála 31 évvel fia­ta­labb nőt, aki­vel rövi­de­sen érzel­mi viszony­ba került. Kap­cso­la­tuk azon­ban az eltelt idő alatt hul­lám­zó volt: egyes idő­sza­kok­ban együtt éltek a vád­lott laká­sá­ban és ő gon­dos­ko­dott a sér­tett meg­él­he­té­sé­ről is, de több­ször elő­for­dult, hogy bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ezért a nő elköl­tö­zött tőle és a vád­lot­tal hosszabb ideig nem is talál­ko­zott.

Miu­tán a vád­lott meg­öz­ve­gyült, sze­ret­te volna fel­újí­ta­ni kap­cso­la­tát a sér­tet­tel, aki ekkor már egy másik fér­fi­val élt együtt. A vád­lott 2020. janu­ár 1-jén, dél­után, meg­je­lent a nő lakó­he­lyén és kér­lel­ni kezd­te, hogy állít­sák hely­re a kap­cso­la­tu­kat és tér­jen vissza hozzá. Miu­tán azon­ban a nő erre nem volt haj­lan­dó, a vád­lott meg­ra­gad­ta és a ruhá­já­nál fogva meg­pró­bál­ta kirán­gat­ni a lakás­ból. Dula­kod­ni kezd­tek, a sér­tett kézzel-lábbal véde­ke­zett, külön­bö­ző tár­gya­kat vágott a vád­lott­hoz, hogy távol tart­sa magá­tól. A vád­lott ekkor harag­ra ger­jedt és elő­vet­te a zse­bé­ben lévő cson­to­zó­kést, ami­vel két­szer com­bon, majd köze­pes erő­vel mell­ka­son szúr­ta a fotel­ben ülő nőt. Ekkor a nő félel­mé­ben ráállt, hogy elmegy a vád­lot­tal a köze­li áru­ház­ba borért. Az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző kecs­ke­mé­ti rend­őrök a táma­dót elfog­ták, a men­tők a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett a táma­dás követ­kez­té­ben szúrt-metszett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Amennyi­ben a borda nem fogja fel a kést, a szú­rás a mell­üreg­be hatolt volna. A táma­dó tisz­tá­ban volt azzal, hogy a nő élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ved­het.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tés­hez hasz­nált cson­to­zó­kést koboz­za el. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

További friss információk
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
Csontozókéssel támadt volt párjára
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Tankolás közben akart kirabolni egy férfit
Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat