Ma: 2021.03.05. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Bűnözés a nagyvilágban
Letartóztatásban maradhat a kiskorú sérelmére szexuális erőszakot elkövető patkány
Privatkopo.hu 2021.01.22. 10:47:00

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol.A Somogy megyei kis­vá­ros­ban élő férfi 2019 őszén, egy alka­lom­mal sze­xu­á­li­san köze­le­dett egyik gyer­me­ke náluk ven­dé­ges­ke­dő 10 éves osz­tály­tár­sá­hoz, majd néhány hét­tel később a vád­lott gyer­me­ke­it ismé­tel­ten meg­lá­to­ga­tó, a szo­bá­ban rövid időre egye­dül mara­dó sér­tet­tel szem­ben  foly­tat­ta a sze­xu­á­lis cse­lek­ményt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te és hatal­mi befo­lyá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­ha­tó­ság egy­ide­jű­leg indít­vá­nyoz­ta a ter­helt­tel szem­ben koráb­ban elren­delt letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát.

Az ügy­ben első ­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott fel­leb­be­zett.

A  Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról ren­del­ke­ző tör­vény­szé­ki vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­lé­ből vár­ha­tó súlyos bün­te­tés okán tar­ta­ni lehet a vád­lott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Ezért vele szem­ben a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi alkal­ma­zá­sa indo­kolt.

A fel­leb­be­zést a Pécsi Íté­lő­táb­la bírál­ja el.

 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat