Ma: 2021.01.22. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Balesetek, tűzesetek, katasztrtófák
18 millió forintot sikkasztott a közös képviselő a társasházak vagyonából
Privatkopo.hu 2020.11.30. 15:43:00

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három szé­kes­fe­hér­vá­ri tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je­ként a rábí­zott bak­szám­lák­ról közel 18 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el.



A vád­irat sze­rint a férfi önál­ló­an ren­del­ke­zett a tár­sas­há­zak bank­szám­lá­ja felett. A vád­lott az egyik tár­sas­ház tudta és bele­egye­zé­se nél­kül a rábí­zott bank­szám­lá­ról 2014 és 2017 között jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott közel nyolcmil­lió forin­tot, úgy, hogy a tár­sas­ház bank­szám­lá­já­ról más tár­sas­há­zak bank­szám­lá­já­ra utalt át össze­ge­ket. Ezt később kész­pénz­ben fel­vet­te, illet­ve köz­vet­le­nül a tár­sas­ház szám­lá­já­ról vette fel a pénzt, vagy a saját nevén lévő bank­szám­lá­ra utal­ta át a tár­sas­ház vagyo­nát képe­ző, rábí­zott össze­ge­ket.

Ami­kor a tár­sas­ház köz­gyű­lé­se nem fogad­ta el a vád­lott által benyúj­tott 2016. évre vonat­ko­zó beszá­mo­lót, a vád­lott azért, hogy a sik­kasz­tást lep­lez­ze, egy hamis, a pénz­in­té­zet nevé­ben kiál­lí­tott bank­szám­la kivo­na­tot nyúj­tott át a szám­vizs­gá­ló bizott­ság­nak, amellyel a hamis okira­tot fel­hasz­nál­ta.

A vád­lott hason­ló mód­szer­rel még két tár­sas­ház­tól sik­kasz­tott 2014 és 2018 között mint­egy hatmil­lió forin­tot, illet­ve 2009 és 2017 között mint­egy négymil­lió forin­tot.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a férfival szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től, vala­mint a közös kép­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól való eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

 
Top cikkek
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat